1. A Biblia

Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve Istentől ihletett, mely a Szent Szellem által megelevenítve hitünk, közösségi és mindennapi életünk alapja.

2.Pét.1:15-21 Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: “Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm”, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
2.Tim.3:16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.
Zsid.4:12 Mert az Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Ján.17:17 … a te igéd igazság.
Róm.15:4 Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.
Zsolt.19:8-11 Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
2.Tim.3:15 … gyermekségedtől kezdve ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

2. Isten

Isten szellemi valóság, a világ tökéletes teremtője, fenntartója és kormányzó Ura. Ő az eredete, oka és célja minden létezőnek, Aki öröktől fogva és örökké él. Emberi világunk számára három személyben jelenti ki magát: Ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem ( Szent Lélek).

Ézs.45:5 Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül!
Ján.4:24 Az Isten Szellem.
Mt.5:48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.
Csel.17:24-26, 28 Az Isten, aki teremtette a világot és mind azt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura…. ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Zsid.11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
Zsolt.95:6 Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt!
1.Tim.1:17 Az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökké való Király!
1.Tim.1:17 Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.
Mt.3:16-17 Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Szelleme galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.
Mt.28:19 … bemerítvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
2.Kor.13:13 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Szelleme közössége legyen mindnyájatokkal!

2 a. Az Atya

Az Atya gondviselő, szerető Isten, aki a legtökéletesebb kijelentést Fiában, Jézus Krisztusban adta önmagáról.

Ef.1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.
Zsolt 68:20 Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.
1.Ján.4:8-l0 Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Zsid.1:1-2 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.
Ján.14 : 9 Aki engem lát, látja az Atyát.
Ján.10:30 Én és az Atya egy vagyunk.

2.b. A Fiú

Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, és egyszülött Fia, Aki valóságos Isten, és az emberiség megváltása érdekében, valóságos emberi testet öltött magára.

Zsid.1:3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
Ján.3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján.1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Róm.9:5 …Krisztus…, aki Isten mindenek felett.
Ján.1:14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1.Tim.1:15 … Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.

2.c. A Szent Szellem

Isteni személy, Aki Isten jelenlétének hordozója a teremtett világban, Aki vágyat ébreszt az emberben az Istennel való közösségre. Gyümölcseivel kialakítja Krisztus jellemét a hivőkben, ajándékaival pedig képessé teszi Isten szolgálatára.

2.Kor.3:17 Az Úr pedig Szellem, és ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság.
Agg.2:5 … Szellemem köztetek marad!
Róm.8:11 Ha pedig annak Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által.
1.Kor.3:16 Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme bennetek lakik?
Ef.3:16-17 Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Szelleme által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által.
Gal.5:22-23 A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
1.Sám.10:6 Akkor az Úr Szelleme rád fog szállni és velük együtt prófétálsz, és más emberré leszel.
Róm.12:6 Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is.
1.Kor.12:7 A Szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.

3. Az ember

3.a. teremtése

Hisszük, hogy az embert Isten a maga képmására, örök életre teremtette azzal a céllal, hogy Őt dicsőítse, imádja és uralmát megvalósítsa a földön, mint szabad akarattal rendelkező lény.

1.Móz.1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
1.Móz.2:17 … a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.
Zsolt.8:4-7 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom – , hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél.
Ézs.43:21 A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.

3.b. bukása

Az ember – Sátán kísértése folytán – engedetlenné vált Teremtőjével szemben, és így alkalmatlanná lett Isten eredeti tervének megvalósítására, magára vonva ezzel Isten haragját.

2.Kor.11:3 … amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.
Róm.5:12 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.
Róm.1:18 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.

3.c. megváltása

Az ember a maga erejéből képtelen változtatni bukott állapotán, ezért Isten Jézus Krisztusban ajánlotta fel ennek lehetőségét. Elküldte egyszülött Fiát, aki ártatlanul magára vette az ember bűnét, elszenvedve annak büntetését, és halálával kiengesztelte Isten jogos haragját a bukott emberrel szemben. Feltámadásával új és örök életet szerzett a benne hívőknek.

Róm.3:23 Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
Préd.7:20 Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne.
Róm.7:24,25 Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus!
Ján.3:16,17 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
2.Kor.5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
1.Pét.2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.
1.Ján.2:2 Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mieinkért: hanem az egész világ bűnéért is.
Róm.8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.
1.Kor.15:3,4 … Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.
Róm.6:4,5 … amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele a halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.
Ján.11:25, 26 Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
1.Ján.5:13 Ezt, azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.

3.d. felelőssége

Minden ember személyes felelőssége a megtérés, Krisztus üdvözítő munkájának hit általi elfogadása. A megtérés során az ember elfordul bűnös életétől, és bűnbánattal Jézus Krisztus uralma alá helyezi életét, elfogadja az Ő helyettesítő áldozatát.

Isten a hozzá megtérő embert újjászüli Igéje és Szent Szelleme által és képessé teszi arra, hogy eredeti terve szerint éljen.

Ézs.55:7 Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember!
Jóel 2:12,13 … Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz!
2.Kor.7:10 Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre.
1.Ján.1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő : megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.
1.Pét.2:24,25 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.
Csel.10:43 … aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.
1.Pét.1:22-23 Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.
Ján.3:5-6 … ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami Szellemtől született, lélek az.
1.Ján.5:18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.

4. A bemerítés

4.a. vízbe

Jézus példája és parancsa alapján olyan egyszeri engedelmességi cselekedet, melynek során a megtért, újjászületett és hitéről vallást tevő embert teljesen a víz alá merítjük az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem nevében, aki ezzel azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával, önkéntesen elkötelezve magát Isten igazságainak betöltésére.

Mt.3:13-15 Akkor eljött Jézus Galileából, a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítkezzék általa. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: “Nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt:
Mt.28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében
Csel.2:38,41 Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek.
Mk.16:16 Aki hisz, és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.
Kol.2:12 A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által.
Róm.6:3-5 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba meríttettünk be, az ő halálába meríttettünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.
Gal.3:27 Akik Krisztusba meríttettetek be, Krisztust öltöttétek magatokra.

4.b. Szent Szellembe:

A hitre és megtérésre jutott emberben, aki Jézus Krisztust elfogadja személyes Megváltójának, a Szent Szellem jelen van. A megtéréssel egy időben vagy azt követően szükséges, hogy Jézus bemerítse őt a Szent Szellembe. Ezt az eseményt később folyamatosan újabb és újabb betöltekezéseknek kell követniük, hogy a Szent Szellem által kiformálódjon benne a Krisztus. A betöltekezés leggyakoribb jele a Bibliában a nyelveken szólás.

Csel.2:38 Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát.
Luk.3:16 János így válaszolt mindenkinek: Én ugyan vízbe merítelek be titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket.
Luk.11:13 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak , akik kérik tőle?
Ján.7:38, 39 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! Ezt pedig a Szellemről mondta, akit a benne hívők fognak kapni.
Csel.10:44-46 Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent.
Csel.8:14-17 Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szent Szellem ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak be voltak merítve az Úr Jézus nevében.
Csel.19:5,6 Amikor ezt meghallották, bemerítkeztek az Úr Jézus nevében. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak.
Ef.5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Szellemmel.
Ef.3:16 Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Szelleme által.
Ef.2:20,22 A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Szellem által.

5. A gyülekezet

Hiszzük, hogy a Krisztusban hívő újjászületett emberek közössége az egész világon alkotja a láthatatlan, egyetemes eklézsiát, melynek feje Krisztus. A látható helyi gyülekezet tagjai azok a hívők, akik megtértek, újjászülettek, bemerítkeztek vízbe, nyitottak az Ige és a Szent Szellem munkája előtt és önként kérik felvételüket. A tagok elfogadják a gyülekezet hitvallását és szervezeti rendjét. A gyülekezet tagjai rendszeresen közösséget vállalnak:

Jézus Krisztussal és egymással az Úrvacsorában, mely emlékezés a Megváltó halálára. Az Úrvacsora emlékjegyeiben – a kenyérben és a borban – Krisztus értünk megtört testével és kihullott vérével kerülünk közösségbe.

Az istentiszteletben, amelynek középpontjában az Ige áll. Az istentisztelet további részei, az imádság, a Szent Szellem szabadságában való dicséret és imádás, valamint bizonyságtételek, prófétai üzenetek, önkéntes adakozás, és a résztvevők testi, lelki, szellemi szükségleteinek természetes és természet fölötti betöltése. (Testi szükségletek betöltése alatt kizárólag a betegekért való, a betegségekkel szembeni imát értjük!)

A hitélet egyéb területein

Csel.2:41 Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
1.Kor.12:13 Hiszen egy Szellem által mi is mind egy testbe meríttettünk be, … és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.
Ef.4:15 Az igazságoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.
Ján.10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
Ef.2:19-22 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe- illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Szellem által.
Csel.2:42,46 Ezek pedig kitartóan részt vettek … a kenyér megtörésében …. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.
1.Kor.2:23-26 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: “Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
1.Kor.10:16 Az áldás pohara, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk nem a Krisztus testével való közösségünk-e?
Csel.2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Csel.2:46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, … dicsérték az Istent.
1.Kor.14:3,29 Aki pedig prófétál emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg.
Csel.1:14 Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban.
Ef.5:19-20 Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.
1.Kor.14:26 Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!
Zsid.13:16 A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
Jak.5:16 Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Csel.4:34,35 Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, ezután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá.
Jak.2:15,16 Ha egy férfi- vagy nőtestérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg neki, amire a testnek szüksége van, mit használ az?
Jak.5:14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
Jak.1:27 Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban

6. A házasság

Hisszük, hogy a házasság Isten által szerzett intézmény egy nő és egy férfi számára, mely egy egész életre szóló szövetség. Ennek alapja az isteni vezetés bizonyossága, az egymás iránti szeretet és hűség. Az Isten Igéje alapján a hitetlenekkel kötendő házasságot és a válást Isten akaratával össze nem egyeztethetőnek tartjuk. A gyermekek születését Isten áldásának, a művi abortuszt bűnnek tekintjük.

1.Móz.1:27,28 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.
1.Móz.2:18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat.
1.Kor.7:2 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje.
Mal.2:14 Ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.
Mal.2:15 Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez!
Kol.3:18,19 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.
2.Kor.6:14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez.?
5.Móz.7:3,4 Ne házasodj össze velük (pogányokkal), ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne végy fiaidnak feleséget az ő lányaik közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni.
Mt.19:6 Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.
Mt.19:9 Aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.
Zsolt.127:3 Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
Jer.29:6 Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok, és ne fogyjatok!
2.Móz.20:13 Ne ölj!

7. A végső dolgok

Hisszük, hogy a halál a bűn következménye, melynek során átlépünk a látható világból a láthatatlanba.

Jézus Krisztus feltámadása által a benne hívők újjászületésükkor egy új életre támadnak, szellemük megelevenedésével. Testük pedig Jézus második eljövetelével, az elragadtatáskor támad fel a halálból, illetve változik el dicsőséges testté.

Mindenek megítélése Isten hatalmában van, aki az első feltámadásban részesülőket Jézus Krisztussal való dicsőséges örök életre, a második feltámadásban részesülők közül pedig, akik bűneikben maradtak, a Sátánnal együtt gyötrelmes örök kárhozatra juttatja.

Az új ég és az új föld megteremtése után Jézus Krisztus átadja királyságát az Atyának, hogy Ő legyen minden mindenekben .

Róm.6:23 A bűn zsoldja a halál.
Ján.11:25,26 Én vagyok a feltámadás és az élet , aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
2.Kor.5:7,8 Hitben járunk nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.
Fil.1:23 Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél.
Kol.2:12,13 A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkeinket.
Róm.6:4 Amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.
1.Kor.15:22,23 Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként, támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1.Kor.15:51,52 Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
1.Thessz.4:14-17 Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy az Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.
1.Kor.15:22,23 Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként, támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
Jel.20:6 Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.
Jel 20:12-15 Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvébe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
Jel.20:10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
Ján.5:29 Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.
2.Pét.3.13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.
Ézs.65:17,18 Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek.
Jel.21:1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt.
1.Kor.15:28 Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.